Kretsloppsrum

KRETSLOPPSRUM

Brf Mesosten har avtal med VAKIN vad gäller sopsorteringskärlen och Ragnsells när det gäller hämtning av desamma.

Idén är att det skall vara bekvämt för alla bostadsrättsägare att i närheten av hemmet kunna sortera restprodukterna som genereras i lägenheten.

Kostnaden som Brf Mesosten betalar för kan sparas in en del om alla sorterar sitt avfall. Eftersom behållarna med hushållsavfall vägs vid hämtning, så bör det vara uppenbart att om man lägger tidningar, papper och annat i avsett kärl, så minskar vikten och därmed kostnaden.

Vad gäller återvinning av matavfall betalar Brf Mesosten en fast årlig avgift för det bruna kärlet. Matavfallet som läggs i det bruna kärlet vägs, men debiteras inte. Därmed kommer avfallet i de gröna kärlen att minska och ge en lägre viktavgift. Papperspåsar och påshållare ingår i abonnemangsavgiften.

Matavfallsåtervinning såsom rester, rens och skal läggs i bruna papperspåsar, som finns i varje kretsloppsrum. Papperspåsarna läggs i de bruna kärlen. Det är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi, som vi kan tillvarata. Det kallas för matavfallsåtervinning — och allt som kan återvinnas är förstås bra för miljön. Noggrann sortering ger mycket biogas och en bra rötrest för gödning. Därför är det viktigt att sortera rätt! Matavfallet som samlas in i Umeå kommun återvinns genom rötning i Skellefteås biogasanläggning. VAKIN utför stickprovskontroller på det utsorterade matavfallet. Detta för att säkerställa att det sorterade matavfallet håller en god kvalitet.

Vi vill göra er uppmärksamma på att om alla hjälps åt att sortera sina sopor rätt, så bidrar vi för den så viktiga miljön. Samtidigt sänker vi kostnaderna för sopsorteringen för Brf Mesosten.