Samlingslokalen

Regler vid lån av kvarterslokal Uppdaterad 2017-08-30

Bostadsrättsföreningen Mesosten Kvarterslokalen Ystarvägen 146

Regler vid lån av kvarterslokal:

Endast kontraktsinnehavare inom bostadsrättsföreningen Mesosten har rätt att låna lokalen. Vid lånet SKALL kontraktsinnehavaren delta vid aktiviteten för bokningen. Om så ej sker uttas ett vite ut om 3000 kr.

Bokning av lokalen sker på anslagstavlan i kvarterslokalen och hämtning av nyckel sker hos någon av medlemmarna i Brf Mesostens fritidskommitté.

Låneavtal skall undertecknas senast när nyckeln uthämtas.

Depositionsavgiften å 500 kr lämnas till den i fritidskommittén som lämnar ut nyckeln. Observera att ingen utlåning kan ske om inte depositionsavgift lämnas. Depositionsavgiften återfås när lokalen är städad och ingen skadegörelse har uppstått.

Kontraktsinnehavaren ansvarar för eventuell skadegörelse i samband med lånetiden och återgäldar eventuella skador. Kontraktsinnehavaren ansvarar naturligtvis även för städning av toaletten.

Om minderårig dotter/son till kontraktsinnehavaren vill nyttja lokalen skall kontraktsinnehavaren stå som ansvarig, hämta och lämna nyckel, utöva erforderlig tillsyn och efterkontrollera/utföra städning.

Alkoholförtäring av minderårig i lokalen är absolut förbjudet. Att detta eller annat droganvändande ej förekommer i lokalen ansvarar kontraktstinnehavaren för.

Rökning är förbjuden i lokalen.

Lokalen får ej användas för övernattning. Brandmyndighetens önskemål. Max antal personer som får vistas i lokalen är 150.

Närboende får ej störas av de aktiviteter som pågår i lokalen. Boende som störs uppmanas kontakta polisen vid störning, vilket kan jämställas som störning i den egna lägenheten.

Tidsgräns för nyttjande söndag — torsdag kl. 23.00 fredag — lördag kl. 01.00

Lokalen får max lånas dagen innan, dagen man ska vara där samt fram till kl. 12.00 dagen efter.

Nyckeln ska återlämnas efter överenskommelse med utlånaren varvid gemensam besiktning av kontraktsinnehavare och utlånaren görs av lokalen.

Vid misskötsel avstängs man från lokalen i 3 månader samt att vite tas ut på 3000 kr. Vid eventuell skadegörelse tillkommer även kostnad för det.

/Styrelsen